قوانین گازرسانی به ساختمان .اجرای دودکش

/
مطابق مبحث 17مقررات ملی ساختمان چاپ 1389 ساختمانها به 3 گروه مس…