برای جلوگیری از تاثیر وزش باد بر عملکرد دودکش از کلاهک استفاده کنیم.