لیست‌ قیمت‌ محصولات گرمایشی‌

 

اعتبار قیمت‌ از تاریخ‌ ٢١/١١/١٤٠٢ تا اطلاع ثانوی‌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف‌

 

 

نام دستگاه

 

 

مدل

 

 

قیمت‌ با احتساب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوارض قانونی‌ به‌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ریال)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١

 

 

مینی‌ کارگاهی‌ نفتی‌-گازوئیلی‌

 

٢٥٠

 

٠٠٠/٦٩١/١٣٠

گرمایش‌ موضعی‌ کاربراتور -60cc شیر برقی‌

 

 

 

٢

 

 

مینی‌ کارگاهی‌ گازی‌

 

 

٢٦٠

 

٠٠٠/٦٩١/١٣٠

گرمایش‌ موضعی‌ شیر گازی‌ SIT

 

 

 

٣

 

 

مینی‌ هیتر نفتی‌

 

 

٣٢٠

 

٠٠٠/٨٥٣/٢١٩

فن‌ دار نصب‌ داخل‌ محیط‌ کاربراتور -60ccشیر برقی‌

 

 

 

٤

 

 

کارگاهی‌ نفتی‌ – گازوئیلی‌

 

٤٣٠

 

٠٠٠/٦٠٩/١٦٣

گرمایش‌ موضعی‌ چرخ دار کاربراتور -100cc شیر برقی‌

 

 

 

٥

 

 

کارگاهی‌ نفتی‌ – گازوئیلی‌

 

٤٥٠

 

٠٠٠/٢٦٢/١٨٧

گرمایش‌ موضعی‌ کابین‌ دار کاربراتور -100cc شیر برقی‌

 

 

 

٦

 

 

کارگاهی‌ گازی‌

 

 

٤٦٠

 

٠٠٠/٨٠٣/١٧٠

گرمایش‌ موضعی‌ شیر گازی‌ SIT

 

 

 

٧

 

 

هیتر نفتی‌ – گازوئیلی‌

 

٥١٠

 

٠٠٠/٦٤١/٢٩٩

فن‌ دار نصب‌ داخل‌ محیط‌ کاربراتور -100cc شیر برقی‌

 

 

 

٨

 

 

مینی‌ هیتر گازی‌

 

 

٦١٨

 

٠٠٠/٧٢٥/٣٢٩

تکنولوژی‌ جدید،گرمایش‌ سریع‌ وایمن‌ برای‌ خانه‌ ویلا-ترموستات-١٨ ماه گارانتی‌ وگواهی‌CE

 

 

 

٩

 

 

مینی‌ هیتر گازی‌

 

 

٨٢٥

 

٠٠٠/٦٩٨/٤٠٥

تکنولوژی‌ جدیدگرمایش‌ سریع‌ وایمن‌ برای‌ خانه‌، ویلا-ترموستات-١٨ ماه گارانتی‌ وگواهی‌CE

 

 

 

١٠

 

 

هیتر گازی‌

 

 

٨٤٥

 

٠٠٠/٢٨٩/٥٤٧

تکنولوژی‌ جدید،گرمایش‌ سریع‌ وایمن‌ ترموستات-١٨ماه گارانتی‌ وگواهی‌CE

 

 

 

١١

 

 

مینی‌ هیتر گازی‌

 

 

٦٢٥

 

٠٠٠/٠٦٥/٣٥٨

فن دار نصب‌ داخل‌ محیط‌ (پایه‌ یا دیوار) قابلیت‌ نصب‌ ترموستات ١٨ ماه گارانتی‌ وگواهی‌ CE

 

 

 

١٢

 

هیترگازی‌(فن‌ آلمانی‌

)

 

٦٤٠

 

٠٠٠/٢٠٦/٦٠٣

گواهی‌-CEنصب‌ داخل‌ محیط‌(روی‌ پایه‌ یادیوار)قابلیت‌ نصب‌ ترموستات٢٥ ماه گارانتی‌

 

 

 

 

 

 

EBM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١٣

 

 

هیتر گازی‌ (فن‌ ایرانی‌ )

 

٦٤٠

 

٠٠٠/٦٠٢/٤٣٣

نصب‌ داخل‌ محیط‌(روی‌ پایه‌ یادیوار)قابلیت‌ نصب‌ ترموستات ٢٥ ماه گارانتی‌ و گواهی‌CE

 

 

 

١٤

 

 

هیتر گازی‌ کانال خور

 

 

٦٦٠

 

٠٠٠/٧٩٩/٦٩٨

فن‌ دار قابل‌ اتصال به‌ کانالبا شیردومرحله‌ ای‌ترموستات محیطی‌

 

 

 

١٥

 

 

بهار ساز

 

 

٦٨٠

 

٠٠٠/١٦٨/٩٣٢

سرمایش‌ وگرمایش‌ ازکانال کولر، سیستم‌ اتوماتیک‌ شیردو مرحله‌ ای‌،ترموستات محیطی‌

 

 

 

١٦

 

 

هیتر برقی‌ تک‌ فاز

 

 

٠٤٥

 

٠٠٠/٩٣٣/١٢٣

4/5kW،برق تک‌ فاز، قابلیت‌ تغییر ظرفیت‌ تا سه‌ مرحله‌ وگواهی‌CE

 

 

 

١٧

 

 

هیتر برقی‌ ٣ فاز

 

 

١٥٠

 

٠٠٠/٧٤٤/٢١٩

15kW ،برق سه‌ فاز،قابلیت‌ تغییرظرفیت‌ تا سه‌ مرحله‌،استاندارد ملی‌ و گواهی‌ CE

 

 

 

١٨

 

 

هیترتابشی‌ سرامیکی‌(تراسی‌)

 

G-R0030

 

٠٠٠/٧٦٣/٢١٨

گازی‌ ،

kcal

١٠٠٠٠ ، دکوراتیو گرمایش‌ فضای‌ نیمه‌ باز(رستوران،تراس ویلا،الاچیق‌)

 

 

 

 

 

 

 

h

 

 

 

١٩

 

 

هیترتابشی‌ سرامیکی‌(تراسی‌)

 

G-R0055

 

٠٠٠/٦٨٩/٢٨٥

گازی‌،

kcal

١٨٠٠٠ ، دکوراتیوگرمایش‌ فضای‌ نیمه‌ باز(رستوران،تراس ویلا،الاچیق‌)

 

 

 

 

 

 

 

h

 

 

 

٢٠

 

 

هیترتابشی‌ سرامیکی‌(تراسی‌)

 

G-R0095

 

٠٠٠/٥٢٦/٣٢٨

گازی‌،

kcal

٢٥٠٠٠ ، دکوراتیوگرمایش‌ فضای‌ نیمه‌ باز(رستوران،تراس ویلا،الاچیق‌)

 

 

 

 

 

 

 

h

 

 

 

٢١

 

 

هیتر تابشی‌ سرامیکی‌

 

G-R100

 

٠٠٠/٣٤٧/٣٠٣

گازی‌ ،

kcal

٢٥٠٠٠ ، نصب‌ در ارتفاع داخل‌ محیط‌ و گواهی‌ CE

 

 

 

 

 

 

 

 

h

 

 

 

٢٢

 

 

هیتر تابشی‌ سرامیکی‌

 

G-R200

 

٠٠٠/١٠٣/٣٥٦

گازی‌ ،

kcal

٥٠٠٠٠، نصب‌ در ارتفاع داخل‌ محیط‌ و گواهی‌ CE

 

 

 

 

 

 

 

h

 

 

 

٢٣

 

 

کوره هوای‌ گرم گازوئیلی‌

 

٧٠٠

 

٠٠٠/١٠٥/٦٣٧

فن‌ دار مشعل‌ ١ تا ٣ قابل‌ نصب‌ ترموستات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٢٤

 

 

کوره هوای‌ گرم گازی‌

 

 

٧٦٠

 

٠٠٠/٢٢١/٦٩٤

فن‌ دار مشعل‌ گازی‌ – قابل‌ نصب‌ ترموستات

 

 

 

٢٥

 

 

کوره هوای‌ گرم گازوئیلی‌

 

١٥٠٠

 

٠٠٠/٧١٦/٧٣٥/١

فن‌ صنعتی‌ الکترو موتور2/2 kW اتصال به‌ کانال (طبق‌ سفارش)مشعل‌ ٣تا٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٢٦

 

 

کوره هوای‌ گرم گازی‌

 

 

١٥٦٠

 

٠٠٠/٢٩٦/٨٠٣/١

فن‌ صنعتی‌ الکترو موتور-2/2 kW اتصال به‌ کانال(طبق‌ سفارش)

 

 

 

٢٧

 

 

کوره هوای‌ گرم گازوئیلی‌

 

٣٠٠٠

 

٠٠٠٠/٠٠٢/٥٧٠/٢

دو فن‌ صنعتی‌ الکترو موتور -2/2 kW اتصال به‌ کانال (طبق‌ سفارش) مشعل‌٧ تا٩

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٢٨

 

 

کوره هوای‌ گرم گازی‌

 

 

٣٠٦٠

 

٠٠٠/٣١٩/٦٩١/٢

فن‌ صنعتی‌ الکترو موتور2/2 kW اتصال به‌ کانال (طبق‌ سفارش)

 

 

 

٢٩

 

 

کوره هوای‌ گرم گازی‌

 

 

٢٠٦٠

 

٠٠٠/٧٢١/١٨٤/١

برق تک‌ فاز فن‌ اکسیال بدون مشعل‌ ظرفیت‌ واقعی‌ ایمنی‌ بر اساس استاندارد ملی‌

 

 

 

٣٠

 

 

کوره هوای‌ گرم گازی‌

 

 

٢٥٦٠

 

٠٠٠/١١٤/٠٨٤/١

برق سه‌ فاز فن‌ اکسیال بدون مشعل‌ ظرفیت‌ واقعی‌ ایمنی‌ بر اساس استاندارد ملی‌

 

 

 

٣١

 

 

جت‌ هیتر گازی‌

 

 

٠٨٦٠

 

٠٠٠/٢٣٠/٥٩٦

60000 kcal/h بازده خالص‌ ٩٤% ، استنلس‌ استیل‌ دارای‌ دودکش‌ امکان تامین‌ هوای‌ احتراق از بیرون و گواهی‌ CE

 

 

          در صورت نیاز به‌ هرگونه‌ اطلاعات بیشتر و یا انتخاب و طراحی‌ نوع سیستم‌ گرمایش‌ و سرمایش‌ مناسب‌ با توجه‌ به‌ کاربری‌ خود با واحد مهندسی‌ فروش هماهنگی‌ تماس حاصل‌ فرمایید.

         کلیه‌ محصولات شرکت‌ انرژی‌ در صورت نصب‌ توسط‌ سرویسکار مجازدارای‌ یکسال گارانتی‌(بجز توضیحات برخی‌ ردیف‌ ها که‌ بیشتر از یکسال می‌ باشد) وده سال خدمات پس‌ از فروش می‌ باشد.

        ردیف‌ های‌ ٨ تا ١٣ با سوخت‌ گاز مایع‌ و ردیفهای‌ ١١ تا ١٣ با سنسور دود و اگزاست‌ فن‌ قابل‌ ارائه‌ می‌ باشد. که‌ قیمت‌ پس‌ از اخذ سفارش اعلام می‌ گردد.

 

        ردیف‌ های‌ ٢٣ تا ٢٤ قابل‌ ارائه‌ با فن‌ تقویت‌ شده جهت‌ اتصال به‌ کانال رفت‌ و برگشت‌ را نیز دارد که‌ قیمت‌ پس‌ از اخذ سفارش اعلام می‌ گردد .

 

        ردیف‌ ٢٣ تا ٢٨ در صورت سفارش با مشعل‌ دوگانه‌ سوز ( گازی‌ ، گازوئیلی‌ ) نیز قابل‌ ارائه‌ می‌ باشد، که‌ قیمت‌ پس‌ از اخذ سفارش اعلام می‌ گردد.

 

        ردیف‌ های‌ ٢٥ تا ٢٨ قابل‌ ارائه‌ بصورت افقی‌ جهت‌ اتصال به‌ کانال رفت‌ و برگشت‌ را نیز داد، که‌ قیمت‌ پس‌ از اخذ سفارش اعلام می‌ گردد.( هماهنگی‌ با مهندسی‌ فروش)

    تحویل‌ درب کارخانه‌ انرژی‌ می‌ باشد.