لیست قیمت پکیج دیواری بوتان

بوتان قیمت مصرف کننده
Bita 22 open 107.120.200
Bita 22 sealed 119.931.900
Bita 24 sealed 124.427.600
Bita 26 sealed 129.327.000
Perla Pro 24 I 163.763.600
Perla Pro 28 I 184.039.900
Perla Pro 24 RSI 185.933.000
Perla Pro 28 RSI 196.292.800
Perla Pro 32 RSI 213.453.900
Parma 24 RSI Digital 160.605.500
Parma 26 RSI Digital 166.700.600