لیست قیمت مشعل و پکیج های زمینی

لیست مصرف کننده مشعل و پکیج زمینی در تاریخ 1403٫01٫30 بروز رسانی شده اند.

ردیف کد کالاشرح کالاقیمت عمده فروشی با احتساب ارزش افزوده
94١۴۴٨۵٠٠٠۴مشعل دوگانه سوز 5800 ID8.330.000.000
95١۴۴٨۵٠٠١۴مشعل دوگانه سوز ۵۸۰۰ ID سه مرحله ای بدون تابلوبرق5.650.000.000
96١۴۴٩٠٠٠٠۴مشعل دوگانه سوز ۸۱۰۰ ID 8.750.000.000
97١۴٧٠۵٠٠٠5پکیج زمینی گازسوز Z 36 FF.670.000.000
98١۴٧٠۵٠٠٠٨پکیج زمینی گازسوز Z 60 FA899.000.000
99١۴٧٠۵٠٠٠٠پکیج زمینی گازسوز G 35630.000.000
100١۴٧١۵٠٠٠٠پکیج زمینی گازوئیل سوز D 35652.000.000
101146260000تجهیزات سفارشی نصب GT 44001.421.000.000
102146240000تجهیزات سفارشی نصب GT 34001.278.000.000
103١۴۶٢١٠٠٠٠تجهیزات سفارشی نصب GT 800279.000.000
104١۴۶٢2٠٠٠٠تجهیزات سفارشی نصب GT 1800339.000.000
105١۴۶٢٣٠٠٠٠تجهیزات سفارشی نصب GT 2800789.000.000