بوتان قیمت درب کارخانه فیمت مصرف کننده
Bita 22 Open 97,382,000 107,120,200
Bita 22 Sealed 109,029,000 119,931,900
Bita 24 Sealed 113,116,000 124,427,600
Bita 26 Sealed 117,570,000 129,427,600
Perla Pro 24 I 148,876,000 163,763,600
Perla Pro 28 I 167,309,000 184,039,900
Perla Pro 24 RSI 169,030,000 185,933,000
Perla Pro 28 RSI 178,448,000 196,292,800
Perla Pro 32 RSI 194,049,000 213,453,900
Perma 24RSI Digital 145,005,000 160,605,500
Perma 26RSI Digital 151,546,000 166,700,600