ردیف محصول قیمت مصرف کننده( ریال)
1 حوله خشک کن 10 لوله 2,646,150
2 حوله خشک کن 14 لوله 3,399,400
3 حوله خشک کن 19 لوله 3,966,350