محصول فیمت درب کارخانه قیمت مصرف کننده
آبگرمکن B3115 شهری 36,896,000 40,684,600
آبگرمکن B3115 مایع 36,896,000 40,684,600
آبگرمکنB3215i شهری 41,556,000 45,711,600
آبگرمکنB3215i مایع 41,556,000 45,711,600
آبگرمکن B5418rs-Display شهری 59,151,000 65,066,100
آبگرمکن B4115 Turbo شهری 37,245,000 40,969,500
آبگرمکن B4118 Turbo شهری 41,837,000 46,020,700
آبگرمکن B4215i Turbo شهری 41,816,000 45,997,600
آبگرمکن B4218i Turbo شهری 46,238,000 50,861,800
آبگرمکن B4318if Turbo شهری 52,479,000 57,726,900