برداشتن شیر قفل

برداشتن درِپوش شیر (در صورت وجود)

درپوش شیر را در سمت راست رادیاتور و نزدیک کف زمین پیدا کنید. برای باز کردن درپوش، از یک پیچ گوشتی استفاده کنید و آن را خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا شل شود. پیچ را در جای امنی قرار دهید تا گم نشود [5].

همه شیرهای قفل و سپر، درپوش با پیچ ندارند.
قبل از باز کردن درپوش شیر را بررسی کنید تا ببینید به پیچ گوشتی تخت یا چهارسو نیاز دارید.
درپوش را از روی شیر بردارید. شیرهای قفل و سپر درپوش‌هایی دارند که با چرخاندن آن‌ها، اتفاق خاصی نمی‌افتد. درپوش را بردارید تا به شیر اصلی زیر آن دسترسی پیدا کنید. پس از برداشتن پیچ، به سادگی درپوش را از روی شیر بلند کرده و کنار بگذارید تا گم نشود.

اگر درپوش شیر شما پیچ داشت، درپوش و پیچ را با هم نگه دارید.
شیر را با انبر، به سمت عقربه های ساعت بچرخانید. قسمت بالایی شیر فلزی را با یک انبر محکم بگیرید و آن را به سمت عقربه های ساعت بچرخانید. شیر را بچرخانید تا دیگر نچرخد. وقتی کاملاً به سمت راست است، رادیاتور خاموش است .

ممکن است شیر فلزی داغ باشد، بنابراین آن را با دست لمس نکنید.